MODULAIR SYSTEEM - YOU PAY WHAT YOU GET
  • ALGEMENE VOORWAARDEN
Onze aanbiedingen zijn modulair en wel afgebakend. Dit betekent dat we duidelijk stellen wat WIJ doen, wat WIJ NIET doen, wat wij voor U doen, wat wij van U verwachten en welke UW rechten zijn. Dit is een duidelijk gegeven. Trouwens, goede afspraken maken goede vrienden.

image-244768-cid18593_image.jpg
Akkoord met de algemene voorwaarden - de opruimbon - klachten - opruimdatum
Een opruiming wordt steeds schrifteljk bevestigd door beide partijen. Dit impliceert dat de klant akkoord gaat met de gestelde algemene voorwaarden en dat zowel de Klant als  Opruimen.Vlaanderen ( lees BVBA BEL-GEM) hun verplichtingen nakomen.
Na de opruimingh controleert de klant de toestand en tekent hij de opruimbon. Hierbij bevestigt hij het regulier verloop van de opruiming en is hij akkoord met de staat van de afgeleverde goederen en vervalt de aansprakelijkheid van de opruimers.
Klachten dienen steeds dezelfde dag schriftelijk gemeld te worden. De eventuele schade dient gepecifieerd te worden op het schadeformulier De firma verbindt zich de eventuele klacht correct en coform de reglementering te behandelen.
De klant dient zijn goederen, het gebouw en alle andere zaken zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de opruimers.
​Klachten zijn geen reden tot niet betaling. De betaling ter plaatse staat los  van de schade die later via de verzekering zal geregeld worden.
De opruimingsdatum wordt bepaald in samenspraak en op voorstel van de klant. De klant kan deze datum wijzigen ; dit schriftelijk en minimaal 5 dagen voor de opruiming. Indien dit niet tijdig gebeurt  dan wordt de betalingsmaatregel ( zie betaalmaatregel )
image-244769-parkeerverbodsbord_04.w640.jpg
inname openbaar-  en privaat domein - hinderen van het verkeer - obstakels

in sommige gevallen zullen de vrachtwagen/ladderwagen zich op het openbaar domein moeten stallen. Het is aan de klant daartoe schriftelijk toestemming te vragen bij de plaatselijke autoriteiten. Tevens dient hij deze werken te signaliseren.De voorziene parkeerruimte moet voldoende zijn ; ongeveer 20 meter ( 10m links en 10 m rechts van de uitgang van de woning. Zelfs indien er geen openbaar domein rechtstreeks wordt ingenomen doch de opruiming  hinder met zich meen kan brengen brengen ( bvb ladderlift die boven het trottoir helt ) dan ook dient een vergunning te worden aangevraagd aan de autoriteiten.
Indien dit niet tijdig of correct gebeurt  dan kan de opruimfirma de opruiming annuleren en wordt de betalingsmaatregel hieronder in fine toegepast.
Eventuele boetes vallen steeds ten laste van de klant.
www.opruimen.vlaanderen biedt beide diensten inname openbaar domein en  signalisatiedienstdienst aan.

Inname privaat domein
in sommige gevallen zullen de vrachtwagen/ladderwagen zich op privaat terrein moeten stallen. Het is aan de klant daartoe schriftelijk toestemming te vragen. Indien dit niet tijdig gebeurt  dan kan de opruimfirma de opruiming annuleren en wordt de betalingsmaatregel hieronder in fine toegepast.
Eventuele schade valt steeds ten laste van de klant.

Rijplaten 
In sommige gevallen zal het nodig zijn rijplaten te voorzien. De klant kan op onze diensten beroep doen om deze te plaatsen. Zo deze ontbreken en er is geen andere mogelijkheid om de opruiming uit te voeren kunnen de opruimers de opruiming annuleren. in dat geval wordt de betalingsmaatregel van kracht. 

Obstakels
​Obstakels voor de woning zoals palen, terassen, bomen, telefoon- of distributiekasten, verkeerstekens, voortuinen dienen aan de verhuisfirma door de klant schriftelijk te worden gemeld. Dit is evenzo zo de verhuis vanop een binnenkoer dient te gebeuren.  Indien dit niet tijdig gebeurt  dan wordt de betalingsmaatregel hieronder in fine toegepast.
Indien het plaatsen van de vrachtwagen en/of de ladderlift het verkeer zal hinderen dient de opruimfirma daarvan door de klant schriftelijk te worden ingelicht. Indien dit niet tijdig gebeurt  dan kan de opruimfirma de opruiming  anuleren en wordt de betalingsmaatregel hieronder in fine toegepast.


image-244773-betaalterminal.jpg
Betalingen
De kosten van de opruiming dienen steeds ter plaatse betaald te worden ( mits aftrok van het reeds betaalde gedeelte / voorschot ).dit dient contant te gebeuren ( eventueel met bankautomaat -bankcontact ) bij het beëindigen van de opruiming ( ladderlift aangekoppeld / vrachtwagen vertrekkensklaar). Het is evident dat de kosten voor het transport naar de afvalverwerkingsplaats alsook het juiste gewicht dan nog niet verrekend zijn. Tenzij ter plaatse anders overeengekomen worden deze kosten per factuur overgemaakt te betalen binnen de gestelde termijn.
De opruimers hebben het recht de betaling te vragen voor de aanvang der werken. Het gevraagde bedrag is voorlopig tot de eindafrekening en bevat de prijs van de gevraagde module , de extra's en de geschatte uren. Te veel of te weinig betaling wordt ter plekke bij de eindafrekening verrekend.
Indien de klant weigert te betalen dan kunnen de opruimers steeds aanspraak doen op hun retentierecht voor zover anwezig ; dwz dat er goederen en/of meubels zullen worden meegenomen door de opruimers . Deze kunnen dan enkel , na betaling per overschrijving en na afspraak kunnen worden opgehaald door de klant. de kostprijs van de verhuis wordt vermeerderd met de transport-, administratie- en stockagekosten en een forfaitaitre boete van 125€.
Alle facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per jaar vanaf factuurdatum. De klant is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totale factuurbedrag met een minimum van 75€ en dit voor iedere factuur die niet betaald is binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Werkuren 
De werkuren of man worden ( met uitzondering van deze van de chauffeur van de ladderlift ) gerekend tussen aankomst op de werf einde lossen en na weging op de afvalverwerkingsplaats te HAMME ( OVL ). Voor de weg van het depot naar de werf en van de afvalverwerkingsplaats naar het depot  worden geen werkuren aangerekend. Er zijn 3 werkuren in de prijs ingerekend ongeacht of de verhuisduur onder de 3 uur ligt. De verhuis is gedaan als de vrachtwagen leeg is en/of alle zaken op hun plaats staan ( ook al zijn de 3 uren nog niet om ).
Na het verstrijken van de 3 eerste uren  wordt er resp voor de verschillende modules 40, 50, 60 of 70€ aangerekend per aanvang van een half uur extra. Na het verstrijken van dut half uur  wordt er opnieuw resp 40,50 ,60 of 70€ bijgerekend etc.  Een begonnen half uur telt als een beëindigd half uur.

Aanvang en einde van de werken
Behoudens andere afspraken beginnen de verhuizingen om 07:00Hr. 
Verhuizingen in de namiddag gepland starten tussen 12:00 en 14:00 Hr afhankelijk van de vorige opdrachten en omstandigheden.
Latere aaankomst door eender welke omstandigheid geeft geen recht op enige compensatie.
Er is een middagshift voorzien van 00:30 minuten. Deze wordt niet in rekening gebracht van de klant.
Behoudens andere afspraken worden de werkzaalheden ter plaatse gestopt om 16:30 Hr.
De opruimers  werken steeds aan een constant, efficiënt en veilig tempo.

Wachttijden
De firma is niet verantwoordelijk voor wachttijden veroorzaakt door eender welke gebeurtenis ( verkeerd geparkeerde voertuigen, hindernisssen, manifestaties  zelfs overmacht ) noch voor extra kilometers veroorzaakt door gelijkaardige omstandigheden. De kosten van deze vallen steeds ten laste van de klant.

Kilometervergoedingen
​Voor module 1  mbt de vrachtwagen : De eerste 25 Km vanaf de exploitatiezetel zijn gratis.
Daarna betaalt U 0.98€ per km.
Voor modules 2 t.e.m. 5 mbt de vrachtwagen: Alle kilometers tussen de werf en de afvalverwerkingsplaats zijn inbegrepen  met een maximum van 50 Km n. De kilometers naarde werf zijn gratis tot 25 Km. Daarna betaalt U 0.98€ per km. de kilometers van de afvalverwerkingsplaats naar het depot zijn gratis.
Het vervoer van de ladderlift geschiedt afzonderlijk aan 1,48€  de km gerekend. Er worden geen werkuren aangerekend.


Internationale opruimingen
Bij internationale verhuizingen dient een voorschot van 50% van het totaalbedrag per overschrijving betaald te worden. 
Betalingsmaatregel
Gevolg gevend aan het gebeuren dient de klant het volgende en onder volgende voorwaarde te betalen :
- Betaling van de kosten van de gekozen module +
- Betaling van de eventuele gekozen extra's met uitzondering van ev. waarborgen
- Dit met een minimum van 250 €
- Onmiddellijk cash , via de betaalterminal of per overschrijving.
De klant ontvangt daarvan een factuur.
image-244774-lifty.jpg
Gebruik Huislift -  Zware voorwerpen - gebruik ladderlift 
het gebruik van de huislift indien nodig gebeurt steeds onder verantwoordelijkheid van de klant. 
Indien toestemming dient te worden gevraagd dan dient de klant daarvoor in te staan.
Soms bestaat er verplichting om voorzorgsmaatregelen te reffen ter bescherming van de wanden. Dit valt evenzeer onder verantwoordelijkheid van de klant.

Zware voorwerpen
Piano's, brandkasten , zonnebanken en voorwerpen van uitzonderlijk gewicht en/of grootte worden niet opgeruimd, tenzij onderling overeengekomen en tegen een méérprijs van 75€ stuk.

Grote en zware en onhandige voorwerpen zoals wasmachines, droogkasten fornuizen, koelkasten, zonnebanken worden niet uit kelders of vanop zolders gehaald noch geplaatst. In overleg kunnen ter zake oplossingen worden gevonden.

Helling van de verhuislift
Onze ladderlift rijkt normaliter t.e.m. de 3de  verdieping.  Vanaf verdieping 4 dient de ladderlift dichtbij de gevel te staan om de stabiliteit te waarborgen . Een voortuin, pad, of wat dan ook kan daartoe een hindernis vormen. Indien dit het geval is, tevens voor hogere verdiepingen, dient gebruik gemaakt te worden van een externe partner. Wij doen dit uiteraard voor U.
Indien dit niet werd gemeld kan de opruiming worden geannuleerd en is de betalingsmaatregel van toepasing.

Inhoud van de kasten en meubels
De kasten en meubels dienen niet  leeg te zijn . Wij ruimen alles op voor U.

KGA( Klein gevaarlijk Afla) , Chemische producten en autobanden
De aanwezigheid van deze dient vooraf gemeld.Principieel worden deze niet ontruimld tenzij anders overeen gekomen en tegen vergoeding. degelijk afval kunt U beter zelf naar een containerpark brengen voor enkele euro's.

Ontsmetten van de woning/plaats of werf.
Opruimen vlaanderen ontsmet alle plaatsen en dit enkel met  toegelaten en veilige producten. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van detol 25%.

Borstelschoon en reinigen van de woning.
Normaliter worden alle plaatsen borstelschoon achter gelaten. BEL-GEM biedt evenwel een professionele reinigingsdienst aan (r schuren, dweilen, uitkuisen kasten, ramen lappen binnen, kuisen sanitaire plaatsen en toestellen )

Weersomstandigheden
Hevige weersomstandigheden ( winterse buien, hagel, sneeuw, erge vorst, hevige regen, storm, windvlagen , hittegolven , etc...) die het verhuizen en/of het gebruik van de ladderlift  onmogelijk, moeilijk of onmenselijk maken leiden tot overmacht en geven recht tot het beëindigen van de opruiming. Het oordeel daartoe is aan de opruimers.
Bij regenval kan de klant vragen te wachten tot de omstandigheden beter zijn. In voornoemd geval lopen de gebruiksuren door ten laste van de klant.
Schade als gevolg aan de weersomstandigheden is steeds ten laste van de klant.
image-244775-verzekering.jpg
Verzekering en Schade en Klachten
Voorwerpen die  door iemand anders dan het opruimingspersoneel worden beschadigd zijn NIET verzekerd. Dit geldt ook voor goederen die geplaatst of afgenomen worden van de verhuislift.
Bij de module 1  kan de klant bij een schadegeval geen beroep doen op de verzekering, tenzij de chauffeur als extra wordt ingehuurd om de ladderlift te installeren, bedienen en voorwerpen te laden in de vrachtwagen.
De firma is niet verantwoordelijk voor de schade als gevolg als gevolg van de slechte staat of kwaliteit van de ramen, , gevel, balkon- en raamrelingen of de wankelige bevestiging dezer.
Krassen zijn steeds uitgesloten van enige verzekering.
Normale goederen die stuk gaan ten gevolge van hun slechte kwaliteit vallen niet onder de verzekering.
.
De opruimers en/of de chauffeur zijn verantwoordelijk voor het efficiënt en veilig stapelen van de goederen.  Wanneer de opruimers beslissen dat de vrachtwagen vol is wordt dit medegedeeld en stopt het laden. de klant heeft dan de keuze om de opruiming te beëindigen  of de vrachtwagen na het lossen de werken te laten voort doen tegen normale betalingstarieven.

Schade door de opruimfirma toegebracht aan de trap, traphal  is niet verzekerd. Het is de opruimfirma niet toegelaten de goederen via de trap te transporteren en dit wordt dan ook niet gedaan. Indien blijkt dat toch goederen via de trap dienen worden getransporteerd dan is dit de taak van de helpers die ze naar het gelijkvloers dienen te brengen. Bij ontstentenis van deze kan de opruiming worden geannuleerd en is de betaalmaatregel van toepassing.
Zo er schade is waarvoor de verhuizer ( onze firma ) aansprakelijk is dan wordt de schadevergoeding beperkt tot 100€ per m³ minus 250€ vrijstelling ten laste van de klant per verhuisopdracht.
Klachten dienen steeds dezelfde dag schriftelijk gemeld te worden. De eventuele schade dient gespecifieerd te worden op het schadeformulier De firma verbindt zich de eventuele klacht correct en conform de reglementering te behandelen.
De klant dient zijn goederen, het gebouw en alle andere zaken zelf te controleren op mogelijke beschadigingen en dit in aanwezigheid van de opruimers
​Klachten zijn geen reden tot niet betaling. De betaling ter plaatse staat los  van de schade die later via de verzekering zal geregeld worden.
image-244776-4manmini.jpg
Aantal personeelsleden
Voor een GROTE opruiming met ladderlift dienen er steeds 4 opruimers te werken.  De klant staat in om zelf de hoeveelheid opruimers aan te vullen tot 4 indien hij er bvb maar 2 heeft ingehuurd. Zij moeten fysiek in staat zijn te helpen met het in- en uitladen van alle stukken en dienen steeds aanwezig te zijn. M.b.t. de regelmatigheid van de tewerkstelling van de personen tewerk gesteld door de klant treft de firma geen enkele verantwoordelijkheid. Het is aan de klant te zorgen dat deze regulier is ( zwartwerk/invaliditeit.ziekte etc ...)
Indien bij aankomst blijkt dat aan de voorwaarden inzake deze niet werd voldaan kan de opruiming worden geannuleerd en wordt de betaalmaatregel toegepast.
In onderling overleg met de teamchef, indien niet voldoende opruimers aanwezig zijn en indien de opdracht fysiek haalbaar is, kan met minder opruimers worden gewerkt. Een toeslag van 35€ per uur zal worden aangerekend per ontbrekende persoon.
Bij de modules 1  staat de klant zelf in voor alle handelingen en het personeel. Hij huurt in principe enkel het materiaal en de chauffeur voor de verplaatsing(en).
Voor de opruiming van zware, onhandige en niet demonteerbare stukken zijn 3 opruimers verplicht. Stukken vanaf 200 Kg vergen 4 opruimers. Stukken van méér dan 250 Kg worden principieel niet opgeruimd. In overleg kunnen ter zake oplossingen worden gevonden. 
Bij de opruiming met ladderlift blijven 2 verhuizers steeds beneden bij de vrachtwagen. Zij bedienen en ontladen of laden de lift en stapelen het afval.
​Voor een KLEINE opruiming laten wij het gezond verstand van de klant primeren. In sommige gevallen kan hi of zij het zelf en/of is 1 opruimer voldoende. Hou wel rekening met de aftsnden, hoogte en aard van het te transporteren afval.